m.i.v. 05 februari 2020 zijn wij aangemerkt als algemeen nut beogende instelling.

 
Stichting "De Groene Long" 
Alblasserdam, Nederland
E: groenelong@hotmail.com
W: www.groenelongalblasserdam.nl
IBAN: NL80 ABNA 0581 6437 12
RSIN 819018880
 

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.

De Belastingdienst stelt voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn. Een organisatie die daaraan voldoet, krijgt de ANBI-status. Dat is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via periodieke giften. Een ANBI zelf betaalt geen erf- of schenkbelasting.

Een ANBI moet 90% van haar inzet richten op het algemeen belang. Ze mag niet bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit. De leiding of het bestuur mag niet over het vermogen beslissen alsof het privévermogen is. Een ANBI mag ook niet teveel vermogen hebben. Voor onkostenvergoedingen zijn er strikte regels. En een beleidsplan is verplicht. Kosten en bestedingen moeten redelijk in evenwicht zijn. Verder moet een ANBI op een internetsite een aantal vaste gegevens publiceren.

 

De doelstelling van onze stichting staat in onze statuten als volgt samengevat:

 

1.    De stichting heeft ten doel:

       a.    het behoud en versterken van de natuur en landschappelijke waarde van de groene long zijnde Park Huis te Kinderdijk, het Lange Land, het Hoendernest en 't Lammetjeswiel en omgeving in de breedste zin van het woord. Dit houdt in dat de groene long en de aanliggende bufferzones, waarin flora en fauna tot hun recht komen, evenwichtig beheerd worden, dat de natuurhistorische educatieve en landschappelijke waarden behouden blijven en verdere bebouwing in dit gebied dient te worden voorkomen;

       b.    het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2.    De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van bijeenkomsten, acties, het geven van voorlichting, het benaderen van verantwoordelijke instanties, het activeren van groepen en organisaties met een verwante doelstelling en verder door het aanwenden van elk wettig middel dat aan het bereiken van het doel dienstig kan zijn.

 

Beloningsbeleid: Er worden geen vergoedingen in de vorm van beloning voor verrichte diensten aan bestuursleden betaald. Gemaakte onkosten kunnen worden gedeclareerd met vermelding van aard en reden en met overlegging van nota’s en betaalbewijzen. 

 
 
 

Financieel jaarverslag 2018

Financieel Jaarverslag 2019

Financieel Jaarverslag 2020
 
 

Actuele werkzaamheden.

 
 

       

 

 
Bestuur:
  • Chris Kruizinga     Voorzitter
  • Donneke Ooms     Secretaris
  • Dick de Groot       Penningmeester, coordinator
  • Klaas Boon           Algemeen bestuurslid
  • Frans Sieben        Algemeen bestuurslid, coordinator
  • Paul Slikboer        Algemeen bestuurslid
  • Bert Salij              Algemeen bestuurslid, voedselbos
  • Onno Scheffe        Algemeen bestuurslid, voedselbos