De doelstelling van onze stichting staat in onze statuten als volgt samengevat:

 

1.    De stichting heeft ten doel:

       a.    het behoud en versterken van de natuur en landschappelijke waarde van de groene long zijnde Park Huis te Kinderdijk, het Lange Land, het Hoendernest en 't Lammetjeswiel en omgeving in de breedste zin van het woord. Dit houdt in dat de groene long en de aanliggende bufferzones, waarin flora en fauna tot hun recht komen, evenwichtig beheerd worden, dat de natuurhistorische educatieve en landschappelijke waarden behouden blijven en verdere bebouwing in dit gebied dient te worden voorkomen;

       b.    het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2.    De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van bijeenkomsten, acties het geven van voorlichting het benaderen van verantwoordelijke instanties, het activeren van groepen en organisaties met een verwante doelstelling en verder door het aanwenden van elk wettig middel dat aan het bereiken van het doel dienstig kan zijn.

 

 

                                                      

  •  Chris Kruizinga    (voorzitter)
  •  Donneke Ooms   (secretariaat)
  •  Dick de Groot      (algemeen bestuurslid, coordinator en Penningmeester)
  •  Klaas Boon          (algemeen bestuurslid)
  •  Frans Sieben       (algemeen bestuurslid en coördinator) 
  •  Paul Slikboer       (algemeen bestuurslid)
  •  Bert Salij              (algemeen bestuurslid en cordinator voedselbos)
  •  Onno Scheffe       (2e penningmeester en coordinator voedselbos)